Σύνοψη έργου

Η κοινή απαίτηση για ποιοτική εκπαίδευση που θα ενισχύει το σύνολο της μαθητικής κοινότητας, έχει αναγκάσει όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, τα σχολεία και τους αρμόδιους φορείς να σχεδιάζουν στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία για την βέλτιστη επίτευξη του τελικού στόχου. Κατά την τελευταία εικοσαετία, έχουν καταβληθεί πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση και κατά συνέπεια, η εφαρμογή εσωτερικών και εξωτερικών σχεδίων βελτίωσης έχει καταστεί ένα από τα στοιχεία- κλειδιά για τη σχολική ανάπτυξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Το σχέδιο με τίτλο “Επιβλέποντας τα Σχολεία τον 21ο αι.: Ψηφιακά Εργαλεία και Σχέδια Βελτίωσης” (Supervising Schools in the 21st Century: Digital Tools and Improvement
Plans (SS21DTIP)) προτείνει την ενίσχυση των διαδικασιών βελτίωσης που λαμβάνουν χώρα στα σχολεία μέσω της περιγραφής των σχετικών διαδικασιών και τεχνικών και μέσω της δημιουργίας εργαλείων που θα στοχεύουν στην παροχή στα σχολεία της ικανότητας να εμπλέκονται με εκπαιδευτικά δεδομένα και να ανακαλύπτουν βελτιωμένες διδακτικές, μαθησιακές και διαχειριστικές στρατηγικές.
Ειδικότερα, το σχέδιο SS21DTIP αποσκοπεί στο να συνεισφέρει σε μια μοναδική και καινοτόμο γνώση όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων, βοηθώντας τα σχολεία να εντοπίσουν τις βασικές δραστηριότητες αποτελεσματικού σχεδιασμού, εσωτερικής αξιολόγησης βάσει δεδομένων και διαδικασιών προγραμματισμού.
Έχοντας υπόψη όλες τις προαναφερόμενες ανάγκες και στόχους, το παρόν Σχέδιο στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
1. Κατανόηση διαστάσεων, κριτηρίων, στρατηγικών και καλών πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση του σχολείου.
2. Παροχή νέων προοπτικών καλών πρακτικών και προσεγγίσεων της σχολικής βελτίωσης στα όργανα και στα στελέχη επίβλεψης και ελέγχου της εκπαίδευσης.
3. Δημιουργία ανοικτής διαδικτυακής εργαλειοθήκης που θα παρέχει κριτήρια, στρατηγικές και εργαλεία σε αυτούς που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των σχολικών σχεδίων βελτίωσης, καθιστώντας τους αποτελεσματικότερους στο έργο τους.
4. Παροχή δεδομένων και πληροφόρησης για τις διαδικασίες βελτίωσης, τις οποίες αναπτύσσουν τα συνδεδεμένα με τους εταίρους αυτού του προγράμματος σχολεία, σε αυτούς που χαράσσουν πολιτική και στα πανεπιστήμια.
5. Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες αυτού του σχεδίου.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το παρόν σχέδιο σκοπεύει να αναπτύξει τέσσερα πνευματικά προϊόντα (intellectual outputs): Ένα δημοσιεύσιμο άρθρο (article) για το ρόλο των μονάδων επίβλεψης στην υποστήριξη των σχολείων όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, μια συγκριτική εργασία βασισμένη σε έξι μελέτες περίπτωσης (case studies) από την χώρα κάθε εταίρου ώστε να ταυτολογηθεί το πώς αναπτύσσονται τα σχέδια βελτίωσης, μια εργαλειοθήκη (toolkit) ανάπτυξης σχεδίων βελτίωσης βάσει δεδομένων και τέλος ένα Πολύγλωσσο Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) σε μορφή ελεύθερης πρόσβασης για την ανάπτυξη και διανομή υλικού κατάρτισης σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός σχολικού
σχεδίου βελτίωσης.
Τέσσερις οργανισμοί από την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα συνεργάζονται ως εταίροι για την εφαρμογή του σχεδίου SS21DTIP: η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Εξτρεμαδούρα (CEYE-JUNTAEX), το Πανεπιστήμιο της Πόλης του Δουβλίνου (DCU), το Πανεπιστήμιο της Σόφιας (SU) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας (ΠΔΕΣΕ).
H CEYE-JUNTAEX ανάμεσα στα άλλα συνεργάζεται για την προώθηση της συνεχούς αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κέντρων όσον αφορά τη λειτουργία τους, τα προγράμματα που αναπτύσσουν, τις διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης που εφαρμόζουν και τα αποτελέσματα των μαθητών τους. Το DCU φιλοξενεί το Κέντρο για την Αξιολόγηση, την Ποιότητα και την Επίβλεψη (EQI), μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα που εξετάζει την επίδραση της αξιολόγησης και της επίβλεψης στην εκπαίδευση και σε συγγενή πεδία, καθώς έχει οριστεί ως Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο. Το SU μεταφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του στο χώρο της επίβλεψης σχολείων, στη σχολική βελτίωση, στην αυτοαξιολόγηση και στην ομότιμη αξιολόγηση σχολικών μονάδων όπως επίσης την πλούσια εμπειρία του στην έρευνα με μελέτες περίπτωσης.
Η ΠΔΕΣΕ αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με διοικητικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αρμοδιότητες ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη προώθησης και παρακολούθησης των καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας στην περιφέρεια Στ. Ελλάδας. Κάθε εταίρος θα έχει ευθύνη και για τα τέσσερα παραγόμενα προϊόντα. Όλοι οι εταίροι θα συνεισφέρουν σε όλα τα προϊόντα, θα χρησιμοποιηθούν διαδικτυακές και διεθνείς συναντήσεις για την ανάπτυξη των τελικών προϊόντων ενώ  επιπλέον υφίσταται η δέσμευση ότι τα τελικά προϊόντα θα είναι προσβάσιμα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του σχεδίου ώστε να διευκολυνθεί η διεθνής χρήση τους.
Επιπροσθέτως, θα λάβουν χώρα μια κοινή επιμόρφωση προσωπικού (joint staff training event) και μια εκδήλωση διάχυσης (multiplier event). Η πρώτη θα εστιάσει στη σπουδαιότητα της υιοθέτησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων κατά την ανάπτυξη των σχολικών σχεδίων. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία και στοχεύει στη διάδοση των προϊόντων του σχεδίου SS21DTIP σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Αναμένεται ότι το Σχέδιο SS21DTIP θα ενισχύσει τις διαδικασίες βελτίωσης που λαμβάνουν χώρα εντός των σχολείων παρέχοντάς τους την ικανότητα να ασχολούνται με δεδομένα της εκπαίδευσης, να ανακαλύπτουν βελτιωμένες διδακτικές, μαθησιακές και διαχειριστικές στρατηγικές όπως επίσης να αναπτύσσουν αποτελεσματικές δραστηριότητες σχεδιασμού, εσωτερικής αξιολόγησης βάσει δεδομένων και διαδικασίες προγραμματισμού. Μακροπρόθεσμα, αυτές οι ικανότητες θα επιφέρουν ποιοτική μεταβολή στον τρόπο που αναπτύσσεται η σχολική αξιολόγηση.