Περιπτωσιολογική μελέτη

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY)

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την έρευνα και τον εννοιολογικό χάρτη, θα αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο μελέτης περίπτωσης σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου. Η περιγραφή των τεσσάρων χωρών-πεδίων μελέτης, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης, θα μεταφραστεί επίσης στις τέσσερις γλώσσες των εταίρων. Αυτό θα καταστήσει τα αποτελέσματά μας προσιτά σε χώρες με σχολικές αξιολογήσεις που δεν συμμετέχουν συχνά σε αγγλικές δημοσιεύσεις και εκθέσεις.

Στοιχεία καινοτομίας

Η ανάπτυξη της μελέτης περίπτωσης θα επιτρέψει την έρευνα σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα σχολεία συμμετέχουν επί του παρόντος στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό βάσει δεδομένων. Αυτές οι έρευνες-μελέτες θα παράσχουν μια σε βάθος ανάλυση του θέματος σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα και θα παρέχουν μια πλούσια και διαφοροποιημένη επισκόπηση των πραγματικών πρακτικών εντός των σχολείων της έρευνας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

Οι μελέτες περίπτωσης θα ενημερώσουν λεπτομερώς τους εταίρους του σχεδίου σχετικά με την κατάσταση του αναστοχασμού και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους συστήματος και των άλλων χωρών-εταίρων. Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απαιτούν περαιτέρω βοήθεια. Αυτό θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης (Toolkit-ΙΟ3).Based on the literature review, survey and conceptual map a case study protocol will be developed in each of the project partner’s first language. The description of the four cases, as a result of the analysis, will also be translated into the three languages that are part of this project team. This makes our results accessible to countries with school evaluations who do not frequently engage in English-speaking publications and reporting.Οι μελέτες περίπτωσης θα ενημερώσουν λεπτομερώς τους εταίρους του σχεδίου σχετικά με την κατάσταση του αναστοχασμού και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού τους συστήματος και των άλλων χωρών-εταίρων. Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απαιτούν περαιτέρω βοήθεια. Αυτό θα έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εργαλειοθήκης (Toolkit-ΙΟ3).

Το Ο2 θα συντονίζεται από την ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΔΣτΕ) και θα περιλαμβάνει όλους τους εταίρους.

Προγραμματισμένες συζητήσεις για το αυτό το πνευματικό προϊόν θα πραγματοποιηθούν σε διά ζώσης συνεδριάσεις του έργου και κατά τη διάρκεια διμηνιαίου Skype / online συναντήσεις. Κάθε συνεργάτης θα πρέπει να φέρει μια τοπική προοπτική στη διαδικασία δημιουργίας.

O2 – A1 Προσδιορισμός σχολείων για μελέτες περίπτωσης

Δεδομένου ότι η βάση της μελέτης περίπτωσης (case study) είναι το αντικείμενο ενός από τα παραδοτέα και η σημασία της είναι καθοριστική για τα δύο παραδοτέα που έπονται (ΙΟ3& ΙΟ4), θα υπάρξει σκόπιμη προσπάθεια απομόνωσης μιας μικρής ομάδας μελέτης, που αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο πληθυσμό. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι ο πληθυσμός είναι σχολεία που έχουν εμπειρία ή ενδιαφέρον για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σχεδίων αυτοαξιολόγησης. Τα σχολεία είναι πιθανό να προέρχονται από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάθε χώρα-εταίρος θα πρέπει να βρει έως και 6 σχολικές μονάδες για να εργαστεί.

Η μεθοδολογία για την επιλογή τους θα προταθεί από την ΠΔΣτΕ και θα συμφωνηθεί συλλογικά.

O2 – A2 Δημιουργία πρωτοκόλλου έρευνας για τη μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιώντας το εννοιολογικό πλαίσιο ως θεωρητική βάση.

Η ΠΔΣτΕ, σε συζήτηση με τους άλλους εταίρους, θα προτείνει ένα πρωτόκολλο μελέτης περίτπωσης. Αρχικά, η ένωση θα λάβει απόφαση σχετικά με το είδος της μελέτης που θα εγκριθεί βάσει της διαφοροποίησης του Γιν (1984) μεταξύ:

Διερευνητικής

Περιγραφικής

Επεξηγηματικής

Δεδομένου ότι το πλαίσιο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε κάθε μελέτη περίπτωσης, η συμβολή κάθε χώρας εταίρου θα είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία του πρωτοκόλλου μελέτης περιπτώσεων. Θα πρέπει να καθοριστούν:

Τα κριτήρια για την επιλογή της κάθε σχολικής  μονάδας που συμμετέχει στην έρευνα

Μια επισκόπηση κάθε σχολείου που επικεντρώνεται στο μοντέλο διοίκησης, τη διαχείριση, την οργάνωση και τα προφίλ των συμμετεχόντων.

Το πρωτόκολλο που δημιουργείται θα είναι ένα πρωτόκολλο μικτής μεθόδου που θα βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Θα βασίζονται οι διαδικασίες αναγνώρισης και συλλογής δεδομένων στον εννοιολογικό χάρτη και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

O2 – A3 Λαμβάνεται η συναίνεση και η σύμφωνη γνώμη από όλους τους συμμετέχοντες

Από την πλευρά του έργου, η συναίνεση μετά από ενημέρωση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατανόηση και την προθυμία των ανθρώπων να συμμετάσχουν στο έργο μας και να συνυπογράψουν μια φόρμα. Οι δυνητικοί συμμετέχοντες σε αυτό θα πρέπει να κατανοήσουν το έργο και το σκοπό του, τις διαδικασίες, τους κινδύνους και τα πιθανά οφέλη της συμμετοχής τους καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις τους για τη συμμετοχή.

Η διαδικασία αυτή θα επισημοποιηθεί σε κάθε χώρα και τα πρωτόκολλα συναίνεσης μετά από ενημέρωση θα δημιουργηθούν στη γλώσσα κάθε χώρας εταίρου.

O2 – A4 Διεξαγωγή μελετών περίπτωσης

Κάθε εταίρος θα διεξάγει έρευνα μελέτης περίπτωσης σε σχολεία της χώρας του. Θα πρέπει να αποθηκεύουν πολλαπλές πηγές αποδεικτικών στοιχείων με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο, σε μορφές που μπορούν να αναφέρονται και να ταξινομούνται έτσι ώστε να μπορούν να ανακαλυφθούν συγκλίνουσες γραμμές έρευνας και μοντέλα.

Οι εταίροι θα παρακολουθούν προσεκτικά το αντικείμενο της έρευνας και θα προσδιορίζουν τους αιτιολογικούς παράγοντες που συνδέονται με το προσδιορισμένο φαινόμενο και τον σχεδιασμό του έργου.

Αναγνωρίζεται ότι η επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών με τα σχολεία ή η προσθήκη ερωτήσεων σε συνεντεύξεις μπορεί να είναι απαραίτητη καθώς εξελίσσεται η μελέτη. Εάν συμβεί αυτή η κατάσταση, οι αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνεννόηση με τον συντονιστή αποτελεσμάτων.

Αν και η έρευνα περίπτωσης μελέτης είναι ευέλικτη, όταν γίνονται αλλαγές, θα πρέπει να τεκμηριώνονται συστηματικά.

Οι μελέτες περίπτωσης χρησιμοποιούν σημειώσεις πεδίου και βάσεις δεδομένων για την κατηγοριοποίηση και την αναφορά δεδομένων, ώστε να είναι διαθέσιμα για επανερμηνεία.

Οι σημειώσεις πεδίου καταγράφουν θέσεις και συναισθήματα, θέτουν ερωτήματα και τεκμηριώνουν τις εργασίες σε εξέλιξη και κάθε συνεργάτης θα πρέπει να διατηρεί αυτές τις σημειώσεις σε ένα συμφωνημένο πρότυπο. Καταγράψτε μαρτυρίες, ιστορίες και απεικονίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενες αναφορές. Βοηθούν να καθοριστεί εάν η έρευνα πρέπει να αναδιατυπωθεί ή να επαναπροσδιοριστεί με βάση αυτό που παρατηρείται.

O2 – A5 Κάθε χώρα θα αναλύσει και να γράψει τα αποτελέσματα των μελετών περίπτωσης στη χώρα της

Η ΠΔΣτΕ θα παρέχει ένα σχήμα για την ανάλυση δεδομένων που θα επιδιώκει να διευκολύνει την παραγωγή των αναδυόμενων πληροφοριών των περιπτώσεων χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες βασικές κατηγορίες.