Toolkit

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (TOOLKIT)

Με βάση τον εννοιολογικό χάρτη και τις μελέτες περίπτωσης, θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο, μια εργαλειοθήκη (Toolkit). Αυτή η εργαλειοθήκη θα αποτελείται από στρατηγικές για να βοηθήσει τα κέντρα να αναπτύξουν μηχανισμούς αυτοαξιολόγησης και σχεδίων βελτίωσης στα σχολεία. 

Η εργαλειοθήκη θα δημοσιευθεί επίσης στη μητρική γλώσσα κάθε χώρας. Θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τις διοικητικές ομάδες και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης και βελτίωσης του σχολείου (ΑΒΣ).

  • Σχέδια συνόδου για την οργάνωση διαφόρων τύπων συμμετοχικών και δημιουργικών διαδικασιών διαβούλευσης με καθεμία από τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων. 
  • Ευρύ φάσμα εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια, ερωτήσεις ομάδων εστίασης) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς για τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με βασικά ζητήματα της διαδικασίας της ΑΒΣ
  • Κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς και θα παρέχουν κατάρτιση σε ερευνητικές δεξιότητες στους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε οι μαθητές, οι γονείς και τα σχολικά συμβούλια να μπορούν να αρχίσουν να κρίνουν και να αξιολογούν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων.

Στοιχεία καινοτομίας:

Η δημιουργία αυτής της εργαλειοθήκης θα δημιουργήσει μια νέα κατανόηση του τι μπορούν να κάνουν τα σχολεία για να συμπεριλάβουν διαφορετικές φωνές στη διαδικασία της ΑΒΣ. Το υλικό θα είναι πρακτικό και θα βοηθήσει τα σχολεία στις πρακτικές αξιολόγησής τους.

Αναμενόμενος αντίκτυπος:

Συνεπώς, ο κύριος αντίκτυπος είναι στα σχολεία των διαφόρων χωρών του προγράμματος και πέραν αυτού, θα δημιουργήσει έναν εντελώς νέο χαρακτήρα συνεργατικών σχέσεων με άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τα σχολεία.

Το O3 θα συντονίζεται από τον Ισπανό εταίρο CEYE-JUNTAEX (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EXTREMADURA) και θα περιλαμβάνει όλους τους εταίρους.

Οι συζητήσεις που προγραμματίζονται για αυτό το προϊόν θα πραγματοποιηθούν στην 3η διά ζώσης συνάντηση του προγράμματος και στη skype/on-line διμηνιαία σειρά συνεδριάσεων. Κάθε συνεργάτης πρέπει να φέρει μια τοπική προοπτική στη διαδικασία δημιουργίας.

O3-A1 Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δεδομένα που βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση και το σχολικό σχεδιασμό.

Θα αναπτυχθεί ένα σύνολο καθολικών κατευθυντήριων γραμμών για τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για τη συμπερίληψη πολλαπλών ομάδων συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης του σχολείου. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα βασίζονται στα υλικά που έχουν ήδη αναπτυχθεί, συμπεριλαμβανομένων:

Βιβλιογραφική ανασκόπηση, εννοιολογικός χάρτης και να ξεκινήσει με ένα σαφές περίγραμμα των αρχών και των προτεραιοτήτων του σχολείου για την αυτοαξιολόγηση και τον σχεδιασμό.

Η αναγνώριση των προκλήσεων της αλλαγής του τρόπου αξιολόγησης των κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης με εστίαση στα σχολεία σημαίνει εστίαση στην ανάπτυξη και την ανάλυση.

Οι λόγοι για τους οποίους ένα σχολείο μπορεί να υιοθετήσει μια προσέγγιση αυτοαξιολόγησης και σχολικού σχεδιασμού βελτίωσης μπορεί να είναι:

– Ικανότητα και νοοτροπία των συμμετεχόντων

– Οργανωτική κουλτούρα

– Εμπόδια στη συμπερίληψη άλλων απόψεων

Ειδικότερα, θα αποτελέσει πηγή παροχής βοήθειας στα σχολεία για τις ακόλουθες διαδικασίες:

• Προσδιορισμός κατάλληλων στόχων

• Λειτουργία αλληλεπίδρασης και το περιεχόμενο που συμπίπτει με τους στόχους τους

• Προσδιορισμός τρόπων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων

• Έναρξη διαλόγου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να προβούν στην αξιολόγηση.

Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα κληθούν επίσης να προσθέσουν ως παράμετρο:

• Το δικό τους στυλ διδασκαλίας

• Το στυλ μάθησης των συμμετεχόντων

• Το ρόλο του μαθήματος στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης ενός μοντέλου Αυτοαξιολόγησης και Σχολικού Σχεδιασμού

Η CEYE-JUNTAEX θα συντονίσει τη διαδικασία, στέλνοντας ένα σχέδιο αρχικών ιδεών και ζητώντας από κάθε εταίρο να παράσχει πρόσθετο υλικό που είναι σχετικό με τα συμφραζόμενα και βασίζεται στην εμπειρία του.

O3-A2 Προετοιμασία σχεδίων συνάντησης για την οργάνωση διαφόρων τύπων δημιουργικών και συμμετοχικών διαδικασιών διαβούλευσης με κάθε μία από τις κύριες ομάδες ενδιαφερομένων.

Η ομάδα του έργου θα αναπτύξει δείγματα σχεδίων συνάντησης για χρήση από σχολεία που αναπτύσσουν σχέδια αυτοαξιολόγησης σχολείων βάσει δεδομένων.

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θα είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί, η ανάγκη παροχής σε βάθος κατάρτισης θα μειωθεί. Ωστόσο, θα προταθεί μια σειρά από αρχές σχεδιασμού και θα παρέχονται ορισμένα πρότυπα σχεδίων περιόδου λειτουργίας.

Αρχές σχεδιασμού:

Κάθε σχέδιο συνεδρίας θα απαιτεί να υφίστανται:

• Στόχοι για τους συμμετέχοντες στη μάθηση

• Δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης

• Στρατηγικές για τον έλεγχο της κατανόησης των συμμετεχόντων

Θα προταθεί διαδικασία έξι σταδίων:

1. Περιγραφή των μαθησιακών στόχων

2. Ανάπτυξη εισαγωγής

3. Σχεδιασμός ειδικών μαθησιακών δραστηριοτήτων

4. Σχέδιο επαλήθευσης της κατανόησης

5. Ανάπτυξη συμπεράσματος και προεπισκόπησης

6. Δημιουργία ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος

Θα δοθεί επίσης προσοχή στα εξής:

Ηλικία των συμμετεχόντων και ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας με βάση παιδαγωγικές αρχές

Πολιτιστικό υπόβαθρο και προσδοκίες

Ιστορικό και οργανωτικές προσδοκίες

Οι θεματικοί τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν μπορούν να περιλαμβάνουν:

– Τι είναι η ΑΒΣ και ο σχεδιασμός;

– Ποιος είναι ο ρόλος σας στην αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας;

– Τι είναι τα δεδομένα;

Κάθε εταίρος θα κληθεί να αναπτύξει μια σειρά σχεδίων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται και αυτά θα κοινοποιηθούν για συζήτηση και ανάπτυξη. Η CEYE-JUNTAEX θα αναπτύξει μια σειρά από συμφωνηθέντα πρότυπα που θα παρέχονται μαζί με μια σειρά προαιρετικών προτύπων για διαφορετικό:

– οργανωτικό υπόβαθρο

– πολιτιστικό υπόβαθρο

– ηλικιακό προφίλ κ.λπ.

O3-A3 Ανάπτυξη προτύπων και σχεδιασμού ΑΒΣ (π.χ. … ερωτηματολόγια, ερωτήσεις ομάδων εστίασης) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διευθυντές και εκπαιδευτικούς.

Θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στα εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΑΒΣ και θα περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το:

– Πώς να αναπτύξετε ένα ερωτηματολόγιο, μια ομάδα εστίασης, να διεξάγεται συνεντεύξεις, να διαχειρίζεστε μποιοτικές συζητήσεις με τους γονείς, τους μαθητές, τις εποπτεύουσες αρχές κλπ.

Τα πρότυπα θα παρέχουν πραγματικά εργαλεία για χρήση από τα σχολεία σε κάθε έναν από αυτούς τους τίτλους.

O3-A4 Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για την υποστήριξη των σχολείων στην ερμηνεία των δεδομένων για την έκδοση ποιοτικών κρίσεων.

Ένα συγκεκριμένο υποσύνολο αυτού του έργου θα είναι η δημιουργία μεθόδων που θα βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να ερμηνεύσουν τα δεδομένα. Αναγνωρίζεται ότι πρόκειται για έναν σύνθετο τομέα και μπορεί να δοθεί μόνο μια βασική εισαγωγή, ωστόσο, θεωρείται σημαντικό να παρέχονται στα σχολεία τα εργαλεία για την εισαγωγή ομάδων σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων και πώς να τα διαβάζουν.

O3-A5 Μετάφραση της εργαλειοθήκης σε όλες τις γλώσσες στις χώρες του προγράμματος

Το εγχειρίδιο της εργαλειοθήκης θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες του έργου

Όπως και με τα άλλα αποτελέσματα, το διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να οργανώσει τη σύνδεση των συμμετεχόντων στην πλατφόρμα για να χρησιμοποιήσει την εργαλειοθήκη και οι διευθυντές θα έχουν καθήκοντα παρόμοια με αυτά που περιγράφονται στο Α1 και Α2 (να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης αποτελεσμάτων, κ.λπ.).