Αξιολόγηση

Αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ποιότητας της ενδιάμεσης έκθεσης της KA2

Διακρατικές συναντήσεις

Σχόλιο: 3 (Cáceres, Σόφια και Δουβλίνο) πραγματοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του συντονισμού και της παρακολούθησης του σχεδίου. Οι στόχοι, το περιεχόμενο, η χρονική περιγραφή, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η λεπτομερής περιγραφή του περιεχομένου του ίδιου είναι λεπτομερής. Η πρώτη επικεντρώθηκε στη συμφωνία για τον τρόπο εργασίας, τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, τα μοντέλα συλλογής δεδομένων φύλλων εργασίας για πνευματικά προϊόντα και οικονομική διαχείριση, το Σχέδιο Ποιότητας, τα ψηφιακά εργαλεία ή τα κριτήρια για την επιλογή των διαφόρων σχολείων στις διάφορες χώρες. Δημιουργήθηκε επίσης ένα διαδικαστικό και προσωρινό πρωτόκολλο για τη δημιουργία του Πνευματικού Προϊόντος. Στη συνεδρίαση στη Σόφια, αναλύθηκε ο ρόλος των εκπαιδευτικών επιθεωρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες και καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευση ενός άρθρου με τα συμπεράσματα που ελήφθησαν. Έχουν επίσης ορίσει εικονικές συσκέψεις μέσω Skype που επιτρέπουν την προσαρμογή μελλοντικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν ληφθεί. Η τρίτη συνάντηση έχει ως στόχο την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των πνευματικών προϊόντων 1 και 2 και την αξιολόγηση της Κοινής Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης ή του σχεδιασμού άλλων δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της ζωής του έργου.

Πνευματικά προϊόντα

Παρατηρήσεις: O2: Περιπτωσιολογική μελέτη και O3: Μια εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που θα ενημερώνεται για τα δεδομένα με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο. Στόχος του Ο2 είναι η ανάλυση των πρακτικών αυτοαξιολόγησης και των πρωτοβουλιών βελτίωσης που λαμβάνουν χώρα στις συμμετέχουσες χώρες. Περιγράφεται η μεθοδολογία ή η χρονική περιγραφή. Διατίθενται αγγλικές, ισπανικές ή ελληνικές εκδόσεις. Τα συμπεράσματα περιέχονται σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στον Τύπο. Η εις βάθος γνώση των πρακτικών αυτοαξιολόγησης στα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων χωρών έχει επιτευχθεί και έχει εντοπίσει πιθανούς τομείς βελτίωσης. Από την πλευρά του, το O3 είναι ένα ψηφιακό εργαλείο για την ενίσχυση της βελτίωσης. Παρέχονται κριτήρια, στρατηγικές και εργαλεία για την αποτελεσματική τους. Ένα καινοτόμο όραμα της σχολικής αξιολόγησης δίνεται βοηθώντας τα κέντρα με αποτελεσματικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης με βάση τα δεδομένα. Διατίθεται στα ελληνικά, βουλγαρικά και αγγλικά. Από την πλευρά του, το O4, MOOC (Massive Open Online Course) βρίσκεται στη διαδικασία

ανάπτυξη και θα αναπτυχθεί στο δεύτερο μέρος του έργου. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν υλικό και πόρους για να συμμετάσχουν στην ενημερωμένη σχολική αυτοαθωρολόγηση.

Πολλαπλασιαστικά γεγονότα

Σχόλιο: Η έκθεση αναφέρεται μόνο στο Ε1 (Διεθνές Συνέδριο) που θα πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία περίοδο του έργου στην Ισπανία. Θα έχει 166 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών, όπως επιθεωρητές εκπαίδευσης των αυτόνομων κοινοτήτων ή διευθυντές των κέντρων κατάρτισης των εκπαιδευτικών? Είναι καλά περιγραφόμενο. Είναι σχετικό. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, εργαστήρια για την πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων, O2, O3 και O4, εργαλεία και υλικά ή MOOC. Προγραμματίζεται στις διμηνιαίες εικονικές συνεδριάσεις της επιστημονικής επιτροπής.

Δραστηριότητες κατάρτισης, διδασκαλίας ή μάθησης.

Σχόλιο: C1 αναπτύσσεται σύμφωνα με την εφαρμογή. Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη προπόνηση για 7 συμμετέχοντες που πραγματοποιείται στη Λαμία (Ελλάδα). Είναι ένα μάθημα επιτόπιας αξιολόγησης και επιθεώρησης. Επικεντρώνεται στο ρόλο της Επιθεώρησης και περιλαμβάνει λεπτομερές θεωρητικό-πρακτικό περιεχόμενο με παρουσιάσεις και εργαστήρια αξιολόγησης από ομοτίμους και πολυκεντρικής επιθεώρησης. Εργάστηκε σε μια ομάδα αναπτύσσοντας σχέδια βελτίωσης για την αυτοαξιολόγηση, για το δίκτυο των κέντρων στο περιβάλλον των συμμετεχόντων ή τον καθορισμό των προτύπων ποιότητας και των ρουμπίδων για τα σχέδια βελτίωσης που αναφέρονται παραπάνω.

Διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων των έργων

Σχόλιο: Η ομάδα-στόχος (Επιθεωρητές, Σύμβουλοι, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική πολιτική ή Κέντρα Εκπαιδευτικών) είναι σαφής. Το Σχέδιο Εκπομπής αναπτύσσεται σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο μέσω της ιστοσελίδας, 3 ενημερωτικά δελτία, e-mail, ετήσιες Περιφερειακές Διασκέψεις επιθεώρησης της Εξτρεμαδούρας, Επιθεωρήσεις Εκπαίδευσης της Ισπανίας, Twitter, XIX Εθνική Συνάντηση της Ένωσης USIE που πραγματοποιήθηκε στη Σαλαμάνκα τον Οκτώβριο του 2018 Επιβεβαιώνεται στην έκθεση ότι τα αποτελέσματα του έργου έχουν ενσωματωθεί και διοχετεύεται σε δράσεις που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική των χωρών εταίρων.

Εκτέλεση έργου

Σχόλιο: Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα μέσω των συνεδριάσεων που διατηρούνται, συνεχής επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικονικές συναντήσεις, αποστολή επίσημων εγγράφων ή ταξίδια σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων για το υπόλοιπο του έργου είναι ρεαλιστικός, λεπτομερής και συνεπής με το συνολικό πλαίσιο του έργου, με το οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Διαχείριση έργων

Σχόλιο: Αναφέρθηκε μόνο σε ένα πρόβλημα που προέκυψε με τη βουλγαρική αντιπροσωπεία που επιλύθηκε αφού τους έκανε να κατανοήσουν την υποχρέωση να συμπεριλάβει το έγγραφο εγγραφής τρίτων στην ισπανική γλώσσα. Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων ήταν συνεχής.Η συμμετοχή και οι ευθύνες τους είναι ισορροπημένες. Υπάρχουν μέτρα αξιολόγησης και ελέγχου· θεωρούνται υπεύθυνοι. Υπάρχει μια Ομάδα Διοίκησης, που αποτελείται από 6 Επιθεωρητές Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων και της Επιστημονικής Ομάδας που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των προϊόντων.

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Σχόλιο: Έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις από τα θεσμικά όργανα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, η Χούντα της Εξτρεμαδούρας έχει συμπεριλάβει την εποπτεία των Σχεδίων Βελτίωσης των Σχολείων ως τακτική εκτέλεση της Εκπαιδευτικής Επιθεώρησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Προϋπολογισμού

Σχόλιο: Το επίπεδο των δαπανών του προϋπολογισμού είναι σύμφωνο με το βαθμό ανάπτυξης και εκτέλεσης του έργου.

Γενικές παρατηρήσεις

Σχόλιο: Είναι ένα ποιοτικό έργο που αναπτύσσεται μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει στόχους, περιεχόμενο, μεθοδολογία, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Ίσως το πιο ενδιαφέρον δυναμικό έγκειται στην πρακτική εφαρμογή που αποτελεί τη βάση των παραγόμενων προϊόντων και της δυνατότητας μεταφοράς τους και αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση.

Συνολική αξιολόγηση αναφοράς έργου

Σχόλιο: Εντάξει