Συνεδριάσεις

Πρώτη συνεδρίαση από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου στο Cáceres (Ισπανία)

Πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου SS21DTIP

Ως πρώτη συνεδρίαση του σχεδίου SS21DDIP, οι κύριοι στόχοι επικεντρώθηκαν στη συμφωνία τόσο για τον τρόπο εργασίας όσο και για τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου για την υλοποίηση και την κατεύθυνσή του. Ειδικότερα, συμφωνήθηκαν οι όροι των συμβάσεων που θα υπογραφούν από καθέναν από τους εταίρους με το αιτούν όργανο. Έχουν επίσης συμφωνηθεί μοντέλα συλλογής δεδομένων για τα πνευματικά προϊόντα και την οικονομική διαχείριση. Ο σχεδιασμός τόσο της ιστοσελίδας του έργου όσο και του σχεδίου ποιότητας και του λογότυπου του έργου από την ομάδα διαχείρισης έργου (Ομάδα Διαχείρισης Έργου) του αιτούντος ιδρύματος έχουν κυκλοφορήσει και αναθεωρηθεί πλήρως από τους εταίρους. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο σχέδιο ποιότητας, καθώς η συμμόρφωση απαιτεί τη συνεχή αξιολόγηση και αντανάκλαση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του έργου. Εν προκειμένω, έχουν εξηγηθεί οι ευθύνες καθενός από τους εταίρους και έχουν γνωστοποιηθεί τα ψηφιακά εργαλεία καθώς και τα έγγραφα αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπλέον, η συνάντηση χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση των ιδρυμάτων μελών, επισημαίνοντας και λεπτομερώς πτυχές που σχετίζονται με το θέμα του έργου, παρακολουθώντας τα σχέδια βελτίωσης στα σχολεία. Όσον αφορά το σημείο αυτό, κάθε χώρα έχει περιγράψει και αναλύσει τους ρόλους και τις εξουσίες του θεσμικού της οργάνου ή άλλων θεσμικών οργάνων στη χώρα της σε σχέση με το θέμα αυτό. Ομοίως, επισημάνθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες των διαφόρων συστημάτων, εστιάζοντας ιδίως στις επιθεωρήσεις εκπαίδευσης στην Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία και στους συμβούλους διδασκαλίας στην Ελλάδα.

Ο τρίτος στόχος της συνάντησης εξετάστηκε το εννοιολογικό και διαδικαστικό χρονοδιάγραμμα, ο τρόπος εργασίας και οι λεπτομέρειες των πνευματικών προϊόντων 1 και 2. Μολονότι το πνευματικό προϊόν 1 δεν θεωρήθηκε πνευματικό προϊόν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου και, ως εκ τούτου, δεν έχει ληφθεί κονδύλιο του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότησή του, η μελέτη της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τα σχέδια βελτίωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και ο ρόλος των εκπαιδευτικών επιθεωρήσεων στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη , δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και αυτό εκφράστηκε επίσης στην αξιολόγηση του σχεδίου, το οποίο αποτελεί απαραίτητο βήμα πριν από την υλοποίηση των υπόλοιπων πνευματικών προϊόντων και, φυσικά, για την επιτυχή αντιμετώπιση της υλοποίησης, ιδίως, του πνευματικού προϊόντος 2, της περιπτωσιολογικής μελέτης. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Προϊόντος 2, η χρονική του διαμόρφωση, η σύλληψη και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων εταίρων έχουν επίσης εξεταστεί στην Πρώτη Διακρατική Συνάντηση του έργου SS21DTIP. Συγκεκριμένα, έχουν θεσπιστεί κριτήρια για την επιλογή των σχολείων για τη διεξαγωγή της περιπτωσιολογικής μελέτης· έχουν προσδιοριστεί τα προφίλ των συμμετεχόντων σε περιπτωσιολογική μελέτη σε κάθε χώρα· και έχει δημιουργηθεί ένα διαδικαστικό και προσωρινό πρωτόκολλο για την εκτέλεση του πνευματικού προϊόντος.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες στην Πρώτη Διακρατική Συνάντηση του έργου SS21DTIP, συμμετείχαν όλα τα θεσμικά όργανα μέλη στη συνάντηση. Το Πανεπιστήμιο της Πόλης του Δουβλίνου (Ιρλανδία) εκπροσωπείται από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, δρ Martin Brown. Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Βουλγαρία) έχει επίσης εκπροσωπηθεί από το πρόσωπο επαφής, δρ Rossitsa Simeoneova. Το ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας έχει εκπροσωπηθεί από την κ. Ελένη Βενιάτα και την υπεύθυνο επικοινωνίας του ιδρύματος στο έργο αυτό, κα Ζαχαρούλα Κεχρή. Από την πλευρά του αιτούντος οργάνου και οργανωτή της πρώτης συνάντησης συμμετείχαν το Υπουργείο Παιδείας της Χούντας της Εξτρεμαδούρας (CEYE-Juntaex), όλα τα μέλη της ομάδας ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ορισμένοι άλλοι επιθεωρητές και από τις δύο επαρχίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε διαφορετική ημερομηνία από την αρχική προγραμματισμένη στο έργο, η οποία καθυστέρησε ειδικά έως τον Νοέμβριο του 2018. Δύο ήταν οι λόγοι που καθυστέρησε. Πρώτον, διότι μέχρι την αρχική προγραμματισμένη ημερομηνία, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018, η συμφωνία επιχορήγησης δεν είχε διαβιβαστεί από τη SEPIE στο αιτούν θεσμικό όργανο και ορισμένοι από τους εταίρους εξέφρασαν την αβεβαιότητα τους να ταξιδεύουν χωρίς την εν λόγω εγγύηση. Επιπλέον, η SEPIE διοργάνωσε εκπαιδευτικό συνέδριο στην Αλμερία στα τέλη Οκτωβρίου 2018 για τα συμμετέχοντα ιδρύματα που επρόκειτο να διευκολύνουν και να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη επιτυχία στις δραστηριότητες του έργου. Και για τους δύο λόγους, ελήφθη ομόφωνη απόφαση μεταξύ των θεσμικών οργάνων μελών για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης το Νοέμβριο.

Τέλος, τόπος της συνάντησης ήταν η πόλη Cáceres (Ισπανία). Παρά το γεγονός ότι η έδρα της CEYE-Juntaex βρίσκεται στη Mérida (Badajoz), οι επαρχιακές υπηρεσίες επιθεώρησης έχουν την έδρα τους στο Badajoz και το Cáceres, ως εκ τούτου αποφασίστηκε η διεξαγωγή αυτής της πρώτης συνεδρίασης στο Cáceres.

Αφίσα

Τελική ημερήσια διάταξη

Παρουσιάσεις

SS21DTIP.1stmeeting14Nov

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

CEYE. Presentation.v1

BG παρουσίαση-caceres-15.11.2018

Φωτογραφίες