Project summary

Изискването да се осигури качествено обучение на всички ученици, което да подпомогне техния успех, накара всички образователни системи в Европа, училищата и хората отговорни за тях, да се опитват да разработват стратегии, техники и инструменти за по-пълноценно постигане на тази генерална цел. В последните две десетилетия се вложиха много усилия за разработването на оценъчни процедури за осигуряване на качеството на училищното образование и като следствие от тях – прилагането на вътрешни и външни планове за подобрение се превърна в един от ключовите елементи на училищното развитие в много европейски страни.

Проектът „Супервизиране на училищата в 21-ви век: Дигитални инструменти и планове за подобрение” (SS21DTIP) е насочен към подкрепа на процеса на усъвършенстване, който се случва в училищата, чрез описанието на процедури и техники и чрез създаването на инструменти, които имат за цел да помогнат училищата да се ангажират с образователни данни и доказателства и да развиват подобрени стратегии за преподаване, учене и управление. С други думи, проектът има за цел да допринесе за уникалното и иновативно оценяване на училището, чрез съдействие на училищата в разбирането на това какво стои в центъра на ефективното планиране, как се осъществява вътрешно, базирано на данни, оценяване и планиране.

Имайки предвид посочените по-горе характеристики, настоящият проект си поставя следните цели:

  1. Идентифициране на измеренията, критериите, стратегиите и добрите практики, свързани с усъвършенстването на училището.

  2. Осигуряване на инспекторатите по образование и на професионалистите, отговорни да подкрепят плановете за развитие на училищата, с нови перспективи за добри практики и подходи за усъвършенстване на училището.

  3. Създаване на онлайн наръчник със свободен достъп, който да осигури на отговорните за планирането, разработването и оценяването на плановете за подобрение на училищата набор от критерии, стратегии и инструменти, чрез които тези процеси да се осъществяват по един ефективен начин.

  4. Осигуряване на лицата, провеждащи политиките, както и на университетите, с данни и информация за процесите на подобрение, развивани в училищата, свързани с партниращите по този проект участници.

  5. Популяризиране на европейските измерения на всички дейности и инициативи по този проект.

С оглед постигането на тези цели, в рамките на проекта ще се разработят 4 основни интелектуални продукта: публикувана статия за ролята на инспекторатите за подкрепата на училищата при взимането на решения, основани на данни; сравнителна статия, базирана на четирите национални проучвания за начина, по който плановете за развитие на училищата се разработват; Наръчник за разработване на базирани на данни планове за развитие/усъвършенстване на училищата; многоезичен онлайн курс със свободен достъп за разработване и популяризиране на обучителни материали за разработването, прилагането и оценяването на училищни планове за развитие/усъвършенстване.

В проекта участват 4 организации от Испания, Ирландия, България и Гърция: CEYE-JUNTAEX (Consejería de Educación y Empleo- Junta de Extremadura), Dublin
City University (DCU), Sofia University (SU) and RPDE Stereas Elladas.
Инспекторатът в провинция Екстрамадура, Испания, изпълнява функции по сътрудничество в поддържката на продължаващото образование и квалификация на учителите от образователните центрове, подкрепа и оценка на програмите, които те разработват, оценка на образователния процес и резултатите на техните ученици. Университета в Дъблин, Ирландия поддържа Център за оценяване, качество и инспектиране (EQI) – мултидисциплинарна изследователска група, насочена към разбиране на влиянието на оценяването и инспектирането в образованието, и също така изпълнява функциите на Университетски изследователски център. Софийският университет допринася в проекта с експертиза в областта на училищното инспектиране, усъвършенстването на училищата, самооценяването и взаимното оценяване, както и богата експертиза в областта на проучването на случай. Гръцката страна се представлява от RDPSE – децентрализирана структура на Министерството на образованието, изследванията и религиозните дейности, с административни и педагогически отговорности в областта на популяризирането и наблюдението на иновациите и реформите, осъществявани от министерството в региона на Стереа Елада. Всички партньори участват с определени отговорности в четирите интелектуални продукта. Партньорството ще допринесе за всеки един от резултатите и ще се осъществи чрез онлайн и транснационални срещи за разработване на финалните продукти. Тези продукти ще могат да се ползват на четирите езика на партньорите. В допълнение, ще се организира съвместно обучение и събития за популяризиране на резултатите от проекта. Обучението ще се фокусира върху важността от прилагането на подхода за основано на данни вземане на решения в процеса на разработване на училищните планове за развитие/усъвършенстване. Основното събитие за популяризирането на проекта ще се състои в Испания и има за цел да разпространи продуктите от проекта на регионално, национално и международно ниво. Очаква се, че проекта ще подкрепи процесите на подобрение, които се случват в училищата, като им даде възможност да се ангажират с реални образователни данни, да открият подобрени стратегии за преподаване, учене и управление, както и да разработят ефективни дейности за основано на данни вътрешно оценяване и планиране. В дългосрочен план, това ще допринесе за качествена промяна на начина, по който оценяването на училището се осъществява и развива.