Meetings

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА – РЕЗЮМЕ

Първата работна среща на екипа по проекта SS21DTIP се проведе в гр. Касерес, Испания в периода 15-17.11.2018 г. Тя се фокусира както върху това да се постигне съгласие по интелектуалните продукти О1 и О2 на проекта, така и върху документите и процедурите, които ще се използват за реализацията и управлението на проекта. По-конкретно, беше уточнен договорът, който ще бъде подписан от всеки от партньорите с организацията-координатор на проекта, както и формулярите за събиране на данни, за да се реализират интелектуалните продукти по проекта О1 (концептуална рамка и сравнителна статия 1) и О2 (сравнително проучване на случай и статия 2). Също така рамката за интернет страницата на проекта, плана за управление на качеството и логото на проекта бяха споделени с всички партньори по проекта.

Специално внимание се обърна на плана за управление на качеството, тъй като SS21DTIP изисква оценяване и постоянна рефлексия на дейностите и резултатите по проекта. В тази връзка бяха уточнени отговорностите на всеки от партньорите, както и дигиталните инструменти и оценъчни документи, които ще се използват за сесиите на работната среща.

Също така всяка страна-партньор представи презентация за основните аспекти на темата на проекта: супервизирането на плановете за развитие на училището, функции на инспекторатите и др. и в тази връзка бяха описани и анализирани функциите и правомощията на релевантните институции във всяка от страните. Бяха дискутирани силните и слаби страни на образователните системи в четирите страни, с акцент върху функциите на инспекторатите по образованието в Испания, Ирландия и България и на консултантите по образование в Гърция.

Като трета цел на срещата беше детайлизиран план-график за създаването на интелектуални продукти О1 и О2, концептуална рамка и процедури. По-конкретно, планирането на дейностите за създаването на интелектуален продукт О2, неговата времева рамка, концептуализиране и разпределението на отговорностите между партньорите по проекта. В допълнение, бяха уточнени критериите за избор на училища за сравнителното проучване на случай и профилите на участниците в изследването.

Всички организации-партньори по проекта участваха в работната среща. Dublin City University (Ирландия) беше представен от Д-р Мартин Браун. СУ „Св. Климент Охридски“ беше представен от координатора на проекта за България Д-р Росица Симеонова. PDE Stereas Elladas (Гърция) беше представен от г-жа Елени Бениата и г-жа Захарула Кечри. CEYEJuntaex беше представен от всички членове на екипа за инспектиране „Европейски програми“ и от някои други инспектори от двете провинции.

Срещата се проведе в различен период от предварително планирания – през м. ноември. Причините за това закъснение бяха две – първо, споразумението не беше изпратено от SEPIE на кандидатстващата институция до края на октомври 2018; от друга страна, SEPIE организира няколкодневно обучение в Алмерия в края на октомври 2018 за участващите институции, за да подкрепи и осигури успешното реализиране на проекта.

Срещата се проведе в гр. Касерес, Испания. Макар че главният офис на CEYE-Juntaex се намира в гр. Мерида (провинция Екстремадура, Испания), инспекторите от тази провинция имат офиси и в гр. Бадахос (Badajoz) и Касерес (Cáceres), затова се уточни, че първата работна среща по проекта ще се проведе в гр. Касерес.